Onze diensten voor u op een rij. 

Open Spreekuur/Consultatie Bedrijfsarts

Een open spreekuur oftewel een “consultatie bedrijfsarts” is voor medewerkers die problemen of advies nodig hebben op het gebied van gezondheid en werk. Problemen kunnen uiteindelijk tot verzuim leiden. Als werknemer kunt u een gesprek met de bedrijfsarts aanvragen om vertrouwelijk uw problemen te bespreken of advies te vragen. Met de bedrijfsarts bespreekt u uw klachten of hulpvraag. De bedrijfsarts zal op basis van dit gesprek een advies aan u geven. Het advies is vertrouwelijk en wordt alleen met de toestemming van u teruggekoppeld aan uw werkgever.

Medewerkers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen om een open spreekuur met de bedrijfsarts in te plannen.

Klik hier voor het plannen van een afspraak.


Algemeen

Wetemans Verzuimbeheer BV is vanaf december 2018 in het bezit van het ‘Certificaat arbodiensten’. Het ‘Certificaat arbodiensten’ wordt verstrekt als de organisatie voldoet aan verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Certificering vindt plaats door DNV-GL. Zij zijn een van de gecertificeerde instelling in Nederland die  door de Raad voor de Accreditatie bevoegd zijn verklaard als certificerende instelling op te treden, op basis van de Regeling Certificering Arbodiensten.


Gecertificeerde Arbodienst

Wetemans Verzuimbeheer is het bezit is van het certificaat ISO-9001:2015 en het certificaat certificatieschema Dienstverlenende Arbodiensten, versie 1. Met deze certificaten zijn wij de enige Arbodienst in Nederweert en nabije omgeving. Conform het certificaat leveren wij een volledig Arbodienstpakket van verzuimbegeleiding door alleen maar gecertificeerde werknemers, stevige en zelfstandige bedrijfsartsen, Risico Inventarisatie & Evaluatie, Periodiek Medische Onderzoeken, keuringen en andere specifieke Arbodienst gerelateerde zaken.

 Specifieke kenmerken van Wetemans Verzuimbeheer BV.

 1. Op onze locatie te Nederweert houden wij spreekuren.
 2. U heef te maken met één aanspreekpunt die uw organisatie én cultuur kent en daarop weet te anticiperen.
 3. We werken op basis van verrichtingen, geen verzuim, geen extra kosten.


WIA uitkeringswijzer

Wij kunnen u snel en eenvoudig de hoogte van een wettelijke WIA uitkering uitrekenen. Daarnaast krijgt u inzicht hoe groot de uitkering is uit een eventuele private WGA hiaatverzekering (standaard of uitgebreid). Er bestaan daarnaast private WIA excedentverzekeringen (bij grotere bedrijven veelal binnen de pensioenregeling). De WIA uitkeringswijzer berekent de hoogte van een uitkering uit de WIA excedentverzekering (70% of 80% dekking).


Verzuimkostenscan

Met deze scan berekenen we de kosten van verzuim en de WGA kosten op dossierniveau.


Ontslagwijzer

De 104-weken verzuim en ontslag wijzer. Hiermee kunt u stapsgewijs de verschillende praktijksituaties binnen uw bedrijf doorlopen en krijgt u tips hoe te handelen en welke wetsartikelen hieraan ten grondslag liggen.


Dossieranalyse

Regelmatig komen we verzuimdossiers tegen die niet volledig zijn opgebouwd.
Indien een dossier bijvoorbeeld niet aan de wettelijke eisen voldoet kunt u een loonsanctie opgelegd krijgen door het UWV.
Dit moeten én kunnen we samen met u ten alle tijden voorkomen!

Aan de hand van een audit lijst gaan we een analyse maken of uw verzuimdossier Poortwachter / UWV proof is.
Gekeken wordt of de documenten zoals probleemanalyse, plan van aanpak , eerstejaars evaluatie ed. correct zijn ingevuld / opgemaakt. Tevens zal beoordeeld worden of u als werkgever de juiste interventies heeft ingezet. Indien het dossier niet correct is zal door ons een advies gegeven worden wat te doen, om zodoende het dossier te repareren. Hiermee voorkomt u een loonsanctie van maximaal 1 jaarsalaris.

Bij een modaal inkomen van een fulltime FTE’er spreken we al snel over een besparing van € 30.000,– excl. vervangings- en overheadkosten. 


Schadelast berekening

Stuurcijfers, daar gaat het om!

Zonder een goede analyse kan geen goed beleid opgesteld worden.
Wetemans Verzuimbeheer kan een berekening maken van de schadelast die is ontstaan door de arbeidsongeschiktheid in uw organisatie. Door deze berekening krijgt u als werkgever financieel inzichtelijk waar het “lek” binnen uw organisatie zit.
Vanuit deze berekening gaan we samen met u een plan van aanpak opstellen om de schade te beperken en het “lek” structureel te dichten. De gegevens die wij daarvoor nodig hebben zijn bijvoorbeeld: loonkosten, verzuimcijfers, aantal FTE, gegevens verzuimverzekering enzovoorts.

Naar aanleiding van deze berekening kunnen we u tevens adviseren of het zinvol is om publiek verzekerd te blijven. Mocht de berekening aangeven dat het zinvol is om de keuze te gaan maken voor het Eigen Risico Dragerschap, dan zullen we te allen tijde adviseren om hier een uitgebreider onderzoek naar te laten doen. Dit zodat u van te voren weet waar u de komende jaren voor kiest en welke financiële of organisatorische risico’s dit heeft voor uw organisatie.


Aansturing Arbo dienst

Levert de arbodienst wel de producten / diensten, waarvoor u een overeenkomst heeft afgesloten en daarmee de kwaliteit die u nodig heeft?

Wetemans Verzuimbeheer helpt u met de contractonderhandelingen, aansturing van de arbodienst, vraagstelling naar bedrijfsarts, beoordeling terugkoppelingen van de bedrijfsarts enzovoorts. Naast deze dienstverlening gaan we in goed overleg met u bepalen of de producten / diensten gewijzigd moeten worden, zodat ze afgestemd zijn (en blijven) op de behoeften van uw organisatie.


Arbeidsongeschiktheid, daar kiest niemand voor, dit overkomt je.

De directe gevolgen van de arbeidsongeschiktheid zijn al ingrijpend genoeg.
Maar als niet goed ingespeeld wordt op de ontstane situatie kan een financieel- en sociaal isolement ontstaan voor uw werknemer.  Dit moet te allen tijde worden voorkomen.
Naar aanleiding van een individuele berekening en situatiebeschrijving, die wij voor u kunnen opstellen, bent u samen met uw werknemer in staat om een goed plan van aanpak op te stellen waardoor de financiële en sociale gevolgen maximaal beperkt zullen blijven.


Dossier opbouw

Maar al te vaak merken we dat in de praktijk geen dossier is opgebouwd.
Er is vaak genoeg tussen werkgever en werknemer gesproken maar zelden of nooit is er iets vastgelegd.
Beide partijen kunnen hierdoor nooit terugvallen op eerder gemaakte afspraken.

In een verzuimdossier is het vaak niet anders gelopen. Hierdoor kan het gebeuren dat het UWV u als werkgever verwijt dat u niet voldoende heeft gedaan, terwijl u denkt dat het wel gedaan is.

Wat kunt u opnemen in het dossier?
Hoe kunt u voorkomen dat er foutieve informatie in het dossier staat?
Moet u alles vastleggen wat u met uw werknemer bespreekt?

Wetemans Verzuimbeheer zal u begeleiden om het dossier volledig en correct op te bouwen. Dit zal vaak betekenen dat u wat meer werk zult moeten verrichten. U kunt hiermee wel discussies tussen u en uw werknemer voorkomen over wat wel of niet is afgesproken. Tevens kunt u ten  alle tijden het dossier gemakkelijker overdragen aan collegae en bijvoorbeeld voorleggen aan het UWV als u of uw werknemer kiest voor het aanvragen van een deskundigenoordeel.


Opstellen Plan van aanpak

Het kan soms voorkomen dat u als werkgever geen adequate kennis in huis heeft ten aanzien van verlof, zwangerschapsverlof, vakantie enzovoorts.

Dan is er de mogelijkheid dat Wetemans Verzuimbeheer u bij het complete – of gedeeltelijke verzuimtraject ondersteunt.
Dit kan bij: het opstellen van het plan van aanpak, opstellen van de periodieke evaluaties, opstellen eerstejaarsevaluatie en dergelijke.

Hiermee kunt u voorkomen dat een verzuimdossier een aantal weken of maanden stil komt te liggen. De directe financiële gevolgen, indien een werknemer niet inzetbaar is, kunnen snel oplopen van € 100,– tot € 200,– per dag. Voor 1 maand kunnen de kosten dan al ver boven de € 2000,– liggen. We hebben dan niet de vervangingskosten meegenomen of de kosten omdat u wellicht een opdracht niet op tijd kunt uitleveren en geconfronteerd wordt met een boete van uw opdrachtgever.


Verzuimbeleid

Om structureel het verzuimpercentage laag te houden zal Wetemans Verzuimbeheer in goed overleg met u gaan kijken naar de rol- en taak verdeling binnen uw organisatie. Het op te stellen beleid zal moeten aansluiten bij uw bedrijfsvisie.

Wij assisteren bij het opstellen van een verzuimprotocol waarin duidelijk de rol- en taakverantwoordelijkheid van eenieder is opgenomen. Tevens zijn we in staat u te assisteren bij de directe begeleiding van u en uw leidinggevenden bij verzuimvraagstukken.


Vraagstelling bedrijfsarts

Bedrijfsartsen moeten handelen volgens bepaalde richtlijnen (NVAB, Stecr). Maar u als werkgever wilt weten: hoe nu verder met uw arbeidsongeschikte werknemer. Wetemans Verzuimbeheer kan u bijstaan om de juiste vraagstelling(en) richting de bedrijfsarts (of andere interventionisten) op te stellen zodat u ook praktisch verder kunt met de re-integratie. Dit voorkomt onnodig veel (discussie) tijd van u of uw P&O afdeling. Tevens betaalt u voor de dienstverlening die u nodig heeft.


Vraagbaak

Wetemans Verzuimbeheer heeft, door zelf in het werkveld geopereerd te hebben, grote ervaring opgedaan tav re-integratie 1 ste en 2de spoor, met in achtneming van de Wet verbetering Poortwachter en het beoordelingskader van het UWV. Hierdoor kunnen wij u adviseren in de grote verscheidenheid van vragen die tijdens een arbeidsongeschiktheidsperiode kunnen ontstaan, zoals

 • Wat kunt u als werkgever vragen aan uw werknemer als deze zich arbeidsongeschikt meldt?
 • Wanneer mag/moet u iemand aangepast werk aanbieden?
 • U heeft een tijdelijke klus op een andere locatie, kunt u daarvoor uw arbeidsongeschikte werknemer inzetten?
 • Werknemer meldt zich arbeidsongeschikt maar er is sprake van een functioneringsprobleem. Hoe kan ik hiermee omgaan en welke mogelijkheden heb ik om het contract te ontbinden?

Op deze en andere vragen kan Wetemans Verzuimbeheer u een antwoord geven. Voor meer info stuur uw vraag naar info@wetemansverzuimbeheer.nl en wij nemen contact met u op.


Deskundigenoordeel

Een deskundigenoordeel is door het UWV in het leven geroepen om een onafhankelijk advies aan werkgever en werknemer te geven, over vastgestelde vragen, tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Wij merken helaas maar al te vaak dat hier een negatieve klank aan wordt gegeven. Dit komt vaak doordat er een verschil van inzicht is ontstaan tussen werkgever en werknemer tav de re-integratie. Een deskundigenoordeel kunt u ook gebruiken om te verifiëren of werknemer en/of werkgever voldoende doen aan re-integratie. U kunt hiermee de kans verkleinen dat u na twee jaar loondoorbetaling alsnog een loonsanctie opgelegd krijgt door het UWV. Tevens kunt u de uitslagen van een deskundigenoordeel ook gebruiken om uw arbodienst verlening te optimaliseren. Wij adviseren u te allen tijde minimaal 1 keer per jaar per dossier een deskundigenoordeel aan te vragen. Uw arbodienst zal hierdoor “bewuster” omgaan met zijn of haar adviezen richting u en uw werknemer. Kosten voor een deskundigenoordeel zijn € 100,–.(Werknemer) en 400,– voor een werkgever. Wij assisteren u met het opstellen en aanvragen van het deskundigenoordeel.

Andere redenen voor het aanvragen van een deskundigenoordeel kunnen zijn:

 • Als iemand niet meewerkt aan zijn of haar re-integratie.
 • Als werknemer weigert om ander werk te doen in het eigen bedrijf.
 • Als werknemer weigert om werk te verrichten in een ander bedrijf.
 • Als uw werknemer vindt dat hij/zij niet weer aan de slag kan in zijn eigen aangepaste werk.


Uitleg beschikking UWV

Zodra u een beschikking van het UWV heeft ontvangen is vaak de vraag;

 • Wat nu?
 • Wat betekent deze beschikking voor mijn werknemer én mijn organisatie?
 • Kan ik nu ontslag aanvragen?
 • Is ontslagaanvraag wel zinvol en zo ja, wanneer kan ik dat doen?

Op deze en andere vragen kan Wetemans Verzuimbeheer u een antwoord geven.

Rijbewijskeuring

Wetemans Verzuimbeheer BV voert ook voor u Rijbewijs keuringen uit.
Voor het maken van een afspraak neem dan contact op met ons secretariaat.
0495 – 712 023